fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ, който ще се проведе на  21.05.2024 г.

Дата на публикуване: 19.04.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Докладна записка № ПД-00-80/06.02.2024 г. на Директор на Регионален офис – Пловдив на ДП „Български спортен тотализатор, обявява откриването със заповед № ЗАП-91/12.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 10 години, на недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 00702.525.123.19.83, тото пункт с площ 22.00 кв. м., ведно с 0,26 % ид. ч. от общите части на сградата, с административен адрес обл. Пловдив, общ. Асеновград, гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 52, ет. 1, обект тото пункт, СО в сграда с идентификатор 00702.525.123.19.83, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 300-5-52/08.07.2004 г. на Изп. дир. на АК, последно изменение със заповед КД-14-16-966/06.08.2012 г. на Н-к на СГКК – Пловдив, находящ се в сграда № 19, разположена в ПИ с идентификатор 00702.525.123, с граници на имота – на същия етаж: 00702.525.123.19.82; под обекта: 00702.525.123.19.78; над обекта: 00702.525.123.19.13; обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 8425 от 21.12.2013 г. и вписан в служба по вписванията гр. Асеновград, вписан № 11, том 1 на 09.01.2014 г., дв. вх. рег. №  35, който ще се проведе на 21.05.2024 г. от 12:30 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28,  при следните условия:

 

1.      Първоначална наемна цена – 246 /двеста четиридесет и шест/ лева/месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

2.      Начин на плащане на месечния наем – по банков път;

3.      Предназначение на обекта – стопанска дейност/за продажба/производство  на стоки, за заведение, за административни услуги-офис, за складова дейност/;

4.      Депозит за участие в търга  – 123 /сто двадесет и три/  лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

5.      Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 20.05.2024 г. на адрес гр. Пловдив,  ул. „Абаджийска“ 25, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу  представяне на документ за платена документация.

6.      Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 20.05.2024 г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ.

7.      Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в отдел „Административно – техниическо обслужване“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 20.05.2024 г.

8.      Лице за контакт по настоящата процедура Рени Тошева Старши счетоводител на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ, телефон: 088 235 9957.