fbpx

Печалба за над 53 млн. отчита ръководството на тотализатора

Настоящото ръководство на дружеството постъпва на 11 март 2020 година, като за периода до днес е направило модернизация на спортния тотализатор – промяна в структурата на дружеството, разширяване на собствената и франчайз мрежа, модернизиране на тото пунктове, създаване на отдели, развиване на маркетинговата и рекламна дейност и позиционирането в интернет, онлайн, радио и тв пространство, създаване на собствен кол център, развиване на логистична и приемателна мрежа, обучения на персонала, създаване на интегрирана система по сигурността, подготовка за включване на Тотализатора в лотарията Евроджакпот. Резултатите от тази дейност доведоха до значително повишаване на приходите на дружеството.

Кратък анализ за двугодишния период:

През 2020 г., за първи път след 2012 г., ДП БСТ има реализирана печалба от 7,561 млн. лева.

Разпределението на общата печалба, между ММС и ДП БСТ, се извършва след консултации с принципала на дружеството, а именно Министъра на младежта и спорта.

*Посочените цифри за 2021 г. са прогнозни.

През 2020 г. предприятието е с положителен собствен капитал в размер на 50.6М лева спрямо 2019 г. където капитала на дружеството с отрицателна стойност в размер на минус 4,3 млн. лв.

Общо активите на ДП “Български спортен тотализатор” са се увеличили от 60,5 млн. лв. на 150 милиона лева към 2021г.

Приходите от хазартни игри продължават да нарастват и през цялата 2021, като достигат 288 млн. лв. и бележат ръст с 18% в сравнение със 245 млн. лв. през 2020 г.

През този период е налице значително намаляване на повечето разходи като само разходите за външни услуги през 2020 г. бележат спад спрямо 2019 г.

През 2021 г. ДП БСТ са начислени най-високите суми за Министерството на младежта и спорта и на Националната агенция за приходите за последните 5 години, съответно 31 млн. лв. и 36.5 млн. лв. или общо 67.5 млн. лв. за 2020 г.  и 42.0 млн. лв. и 42.5 млн. лв. или общо 84.5 млн. лв. за 2021 г.

Значително се подобри ликвидността на предприятието. В края на 2020 г. то разполага с 22,6 млн. лева парични средства, което е с над 18 млн. лева повече спрямо 1.03.2020 г., когато новото ръководство влиза в управление. През цялата 2021 г. тази тенденция продължава, като паричните средства към 31.12.2021 г. са 48.5  млн. лв. или с 26. млн. лв. повече спрямо 31.12.2020 г. 

От месец май 2020 г. дейностите по маркетинг и реклама се извършват от специализирана дирекция на ДП БСТ и към декември 2021 г. са реализирани над 20 събития, създадени са специални проекти – авторски рубрики, създаден е допълнителен сайт – action.toto.bg, проведени са 20
кампании лоялност “Тото клуб“ , стартира активно подпомагане дейността на моментните лотарийни игри чрез промоционални кампании с бонус печалби под името „Печалби плюс“, начало бележи брандирането на собствена мрежа и външни контрагенти и активно присъствие в социалните мрежи Facebook, Instagram, TikTok, Linkedin, YouTube (46 200 български и международни канали) и Google.

ДП БСТ успешно организира дейността си след съществените промени в уредбата и регулацията на хазартния сектор, с които  бе допуснато само държавата, чрез ДП БСТ, да организира числови лотарийни игри и моментни лотарийни игри.

Предприятието проведе успешно над 20 обществени поръчки въз основа на актуализирани вътрешни правила и утвърден план-график.

През периода е налице разширяване на наземната приемателна мрежа на ДП БСТ. В края  на 2020 г. тя включва 1330 точки за продажба, към 31.12.2021 г. достигат 1581 или с 251 повече. Броят на касиер-приемчиците в тотализатора също се увеличи и от 878 в края на 2020 г. достигна 972 през 2021 г.

През 2020 г. стартира процеса за коренна промяна в логистиката на талоните за МЛИ, материалите и консумативите в приемателната мрежа.

През втората половина на 2020 г. е разработена и внедрена след международен одит Интегрирана система за управление на сигурността на информацията (СУСИ) съгласно два международни стандарта: ISO/IEC 27001:2013 и WLA SCS (Security Control Standard):2016.

За двугодишния период ДП БСТ въведе нови моментни лотарийни игри и към настоящия момент на пазара са четиридесет разновидности на играта „Тото шанс за всички”.

Считано от 01.01.2021 г. са актуализирани вътрешните правила за работната заплата в предприятието, с което се  изпълни препоръката от одита на Сметната палата за гарантирано получаване от касиер-приемчиците на тотализатора над минималната работна заплата.

Изготви се план-програма за обучение на всички служители. Успешно са проведени над 68 обучения на всички служители за нови касиери, за комуникация с клиенти, за продажбени умения, за финансова и трудова дисциплина, други специализирани обучения.  

От средата на 2020 г. активно се предприемат мерки за внедряването на нови информационни технологии и иновации в дейността на ДП БСТ в системното администриране и поддържането на информационните системи,   автоматизацията на счетоводното обслужване, дигитализацията на деловодството и въвеждането на нова GPS система за управление на автопарка на предприятието, виртуални обучения/уебинари, софтуера за управление на човешките ресурси – Хермес, изграждането на архив/регистър на имотите на ДП БСТ.

В своята дейност ДП БСТ изпълняваше и продължава да изпълнява в пълен обем своите задължения и отговорности в условията на COVID-пандемията.

Много добрата оптимизация на разходите и сериозния ръст на печалбите, направиха Дружеството печелившо. През 2020 г. е отчетена печалба в размер на 8 милиона лева, а за 2021 г. – 11 милиона лева.   

Към 13.01.2022 г. БСТ разполага с  близо 50 милиона лева налични финансови средства, което е признак за добър растеж и добро управление.