fbpx

ОБЯВЛЕНИЕ – 07.12.2023

ДП „Български спортен тотализатор, на основание т.1 от Приложение №1 към чл.29, ал.3 „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители“ от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение № Р-44/06.12.2023 г. на Изпълнителния директор на „Български спортен тотализатор“, обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем за срок от 3 години на Преместваем обект – тото павилион, находящ се в гр. Белоградчик, ул. „Славянска“, обл. Видин, ПИ с идентификатор 03616.501.1541, с площ 15.52 кв. м., собственост на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 56/петдесет и шест лева/ лева без ДДС и депозит за участие в търга за обекта в размер на 50 % от първоначално определената начална тръжна месечна наемна цена без ДДС: 28/двадесет и осем/ лева. Предназначението на обекта е за търговска дейност и приемане на залози за участие в числовите и моментните лотарийни игри в игрите на ДП БСТ.

 

Ред за закупуване и цена на тръжната документациявсеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа до датата предхождаща деня на търга, на адрес: гр. Монтана, ул. „Аспарух“ № 8. Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв. (тридесет лв.) с ДДС, като същата се заплаща чрез банков превод по сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ в „Уникредит Булбанк“ АД,  IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, преди получаване на документацията.  

 Огледи на обекта се извършват след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден от 9:00 ч. до 15:00 ч., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Монтана на ДП БСТ,  до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в Дирекция „Администрация, Обществени поръчки и Управление на човешките ресурси“ в сградата на Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер в срок до 9:30 часа в деня на провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 15-ия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга на интернет страниците на ДП „Български спортен тотализатор“ и на Агенцията за публичните предприятия и контрол, от 10:00 часа на 22.12.2023 г.,  в сградата на Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28. В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 8-мия (осмия) ден след датата на първоначалния търг в 10:00 часа на 02.01.2024 г. в сградата на Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, при същите условия.

Лице и телефон за контакт: Зоя Георгиева – Старши счетоводител на РО – Монтана – на ДП БСТ; тел. 096/ 30 52 83, email: z.georgieva@toto.bg.

 

Обявлението е публикувано на интернет страниците на ДП „Български спортен тотализатор“ и на Агенцията за публичните предприятия и контрол.