fbpx

ОБЯВА № ИЗХ-1466/24.11.2023 Г. ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ ЗА 2023 Г.

 

 

До

Всички заинтересовани

 

О Б Я В А

 

изх. № 1466 / 24.11.2023 г.

 

за участие в процедура за избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ за 2023 г.

 

Процедурата се провежда в изпълнение на утвърдените на осн. чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишни/консолидирани финансови отчети на публичните предприятия, в които Министърът на младежта и спорта упражнява правата на Държавата, от 04.12.2020 г., изм. 31.03.2021 г., изм. 30.12.2021 г.

 

1.      Наименование на възложителя:

 

ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ /ДП БСТ/, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 202766380, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28

 

2.     Описание на необходимата услуга:

 

Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ за 2023 г.

 

3.     Изисквания към участниците:

 

Участник в процедурата може да бъде, лице, което кумулативно отговаря на следните изисквания:

 

ü  Да е физическо лице или одиторско дружество, вписано в Регистъра на регистрираните одитори в България към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;

ü  Да е извършвало одиторска дейност най-малко на пет различни юридически лица през последните три отчетни години /т.е. през годините 2020 г., 2021 г. и 2022 г./

 

 

 

ü  Да е извършвало одиторска дейност през последните две отчетни години /т.е. през годините 2021 г. и 2022 г./ на поне едно „голямо“ предприятие по закона за счетоводството.

ü  Да е извършвало одиторска дейност на поне едно предприятие от публичния сектор.

ü  Да не е извършвало одит на ДП БСТ през последните три отчетни години /т.е. през годините 2020 г., 2021 г. и 2022 г./

 

4.    Изисквания към съдържанието на оферта:

 

Всеки участник може да предложи само една оферта. Офертата се изготвя на български език и се представя в надписан, запечатан плик до деня и часа, посочени в т.5, по-долу.

 

Офертата се състои от заявление за участие в процедурата, съдържащо и административни сведения, по образец и приложени към нея документи.

Заявлението се попълва съгласно приложения образец /Приложение № 1/ и се подписва от участника.

 

Към заявлението се прилагат като минимум:

 

ü  Копия на удостоверения /писма за добро изпълнение/, изходящи от одитирани юридически лица, или копия от договори и приемателни протоколи, от които е видно, че участникът е извършвал одиторска дейност най-малко на пет различни юридически лица през последните три години /т.е. през годините 2020 г., 2021 г. и 2022 г./, в които документи има посочени имена на лица за контакт и телефони;

ü  Декларация по образец, че участника ще спазва определените в Закона за независимия финансов одит стандарти за качество на услугата за независим финансов одит – Приложение № 2;

ü  Декларация по образец, че участника/предложените от него одитори, отговарят на изискването на чл. 18 ЗНФО – Приложение № 3;

ü  Декларация по образец, че участника/предложените от него одитори, отговарят на изискванията на- и спрямо тях не са налице пречките по чл. 54 ЗНФО  – Приложение № 4;

ü  Декларация по образец за липса на свързаност на участника/предложените от него одитори по смисъла на § 1, т.3 от ДР на ДОПК – Приложение № 5;

ü  Декларация по образец за липса на задължения/вземания на участника/предложените от него одитори Приложение № 6;

ü  Декларация по образец, за основен предмет на дейност – Приложение № 7 – подава се от участник – одиторско дружество;

ü  Декларация по образец за приемане клаузите на проекта на договорПриложение № 8;

ü  Друго, което участника счита за относимо;

 

В заявлението се посочва и цената за изпълнение на услугата, предмет на настоящата процедура, която не е допустимо да бъде на стойност по-висока от 29 999 лв. без ДДС.

 

5.     Срок и място за представяне на оферта:

 

        12.12.2023 г., 17:00 часа, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – сграда на ЦУ на ДП БСТ

 

Попълненото заявление за участие в процедурата, ведно с приложените към него документи, се подава в запечатан, непрозрачен плик с надпис: „За участие в процедура за избор на регистриран одитор, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ за 2022 г.“ в деловодството на предприятието, лично от всеки кандидат, или чрез пълномощник, или чрез куриерска служба на адрес: гр. София 1618, ул. “Хайдушко изворче“ № 28. На плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и имейл адрес за връзка.

За подадени в срок документи се приемат тези, които са постъпили в деловодството на предприятието до крайния срок за подаване на документи.

В деловодството върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на подаване.

 

6.    Срок на валидност на оферта:

 

        60 дни от крайния срок на получаване на оферти, посочен в т. 5 по-горе

                                                                                     

7.    Срок за изпълнение на услугата:

 

         31.05.2024г.

 

8.    Оценка и класиране на оферти:

 

За извършване на оценка и класиране на постъпили оферти се назначава комисия, чиято работа протича при следната последователност:

 

8.1. Проверка за пълнота на представените и изискани документи;

 

8.2. Проверка за съответствие на обстоятелствата, посочени в представените оферти с изискванията на възложителя – извършва се на база предоставените документи и други сведения/данни, с които разполага възложителя;

 

8.3. Класиране на участници, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя като пълнота и съдържание, във възходящ ред по посочените в тях ценови предложения за изпълнение на услугата.

 

Работата на комисията се протоколира, а за класирането се изготвя мотивирано решение.

 

Всеки участник се уведомява за резултата от проведената оценка и класиране на посочения от него електронен адрес.

 

9.    Сключване на договор:

 

След приключване работата на комисията, същата представя решението си за класиране на управителния орган на ДП БСТ за вземане на решение за избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на предприятието за 2022 г. Протоколът от взетото решение на управителния орган, ведно с относимите към него документи, се представя на Министъра на младежта и спорта за съответно решение. При наличие на решение на принципала за назначаване на регистриран одитор, с лицето се сключва договор, като към датата на подписването му задължително се представят следните документи:

 

ü  Заверено от участника копие на удостоверение за вписването му в Регистъра на регистрираните одитори в България към Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори;

ü  Заверено от участника копие на дипломата му или на дипломата на предлаганите от него одитори /в случай на участник – одиторско дружество/ за правоспособност като дипломиран експерт-счетоводител, издадена от ИДЕС;

ü  Проект на работен график за извършване на услугата, предмет на настоящата поръчка;

ü  Застрахователна полица за сключена застраховка „Професионална отговорност на регистрирани одитор“, с изключение на случаите по чл. 31, ал. 7 ЗНФО.

 

Приложения:

 

ü  Финансова информация за ДП БСТ – ГФО за 2022 г. и ФО към 30.09.2023 г.;

ü  Образец на заявление, ведно с административни сведения;

ü  Декларация по образец, че участника ще спазва определените в Закона за независимия финансов одит стандарти за качество на услугата за независим финансов одит – Приложение № 2;

ü  Декларация по образец, че участника/предложените от него одитори, отговарят на изискването на чл. 18 ЗНФО – Приложение № 3;

ü  Декларация по образец, че участника/предложените от него одитори, отговарят на изискванията на- и спрямо тях не са налице пречките по чл. 54 ЗНФО  – Приложение № 4;

ü  Декларация по образец за липса на свързаност на участника/предложените от него одитори по смисъла на § 1, т.3 от ДР на ДОПК – Приложение № 5;

ü  Декларация по образец за липса на задължения/вземания на участника/предложените от него одитори Приложение № 6;

ü  Декларация по образец, за основен предмет на дейност – Приложение № 7 – подава се от участник одиторско дружество;

ü  Декларация по образец за приемане клаузите на проекта на договорПриложение № 8;

ü  Проект на договор – Приложение № 9.

 

 

положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

 

 

 

…………………………….

Георги Тарлеков,

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“