fbpx

О Б Я В Л Е Н И Е

ДП „Български спортен тотализатор, на основание т. 1 от Приложение № 1 към чл. 29, ал. 2 „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители“ от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение № Р – 32/09.11.2022 г. на Изпълнителния директор на ДП  „Български спортен тотализатор“, обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за продажба на Преместваем обект – тото пункт, находящ се в гр. Кула, обл. Видин, с площ от 15 кв. м., собственост на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, с начална тръжна цена в размер на 999 лв. без ДДС и депозит за участие за обекта – 50 % от първоначално определената тръжна цена – 499.50 лв.

 

Ред за закупуване и цена на тръжната документация – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до датата предхождаща деня на търга, на адрес: гр. Монтана, ул. „Аспарух“ № 8. Цената на тръжната документация е в размер на 50.00 лв. (петдесет лв.) с ДДС, като същата се заплаща чрез банков превод по сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ в „Уникредит Булбанк“ АД,  IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, преди получаване на документацията.  

 Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28,  в срок до 09:30 часа в деня на провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 15-ия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга на интернет страниците на ДП „Български спортен тотализатор“ и на Агенцията за публичните предприятия и контрол, от 10:00 часа на 24.11.2022 г.,  в сградата на Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28. В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 8-мия (осмия) ден след датата на първоначалния търг в 10:00 часа на 02.12.2022 г. в сградата на Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, при същите условия.

Лице и телефон за контакт: Методи Методиев, Директор РО Монтана при ДП „Български спортен тотализатор“, тел. 0889 16 80 91, email: m.metodiev@toto.bg.

 

Обявлението е публикувано на интернет страниците на ДП „Български спортен тотализатор“ и на Агенцията за публичните предприятия и контрол.