fbpx

О Б Я В Л Е Н И Е

Дата на публикуване: 26.04.2023 г.

ДП „Български спортен тотализатор, на основание т.1 от Приложение №1 към чл.29, ал.3 „Правила за провеждане на търг и конкурс и за сключване на договори за продажба и наем с работници и служители“ от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Решение № Р-14/26.04.2023 г. на Изпълнителния директор на „Български спортен тотализатор“, обявява търг с тайно наддаване, при закрито заседание за отдаване под наем за срок от 10 години на преместваем обект – тото  павилион, находящ се в обл. Пловдив, общ. Калояново, с. Калояново, ул. „Асен Гаргов“ № 2, с площ 55,51 кв. м., полезна площ 49,90 кв. м., собственост на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 125/сто двадесет и пет лева/ лева без ДДС и депозит за участие в търга за обекта в размер на 50 % от първоначално определената начална тръжна месечна наемна цена без ДДС: 62,50/шестдесет и два лева и 50 ст./ лева.

 

 

Ред за закупуване и цена на тръжната документация – всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа до датата предхождаща деня на търга, на адрес: гр. Пловдив, ул. „Абаджийска“ № 25. Цената на тръжната документация е в размер на 30 лв. (тридесет лв.) с ДДС, като същата се заплаща чрез банков превод по сметка на ДП „Български спортен тотализатор“ в „Уникредит Булбанк“ АД,  IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, преди получаване на документацията.  

 Огледи на обекта се извършват след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден от 9:00 ч. до 15:00 ч., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ,  до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в Дирекция „Администрация, Обществени поръчки и Управление на човешки ресурси“ в сградата на Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер в срок до 9:30 часа в деня на провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 15-ия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга на интернет страниците на ДП „Български спортен тотализатор“ и на Агенцията за публичните предприятия и контрол, от 11:00 часа на 11.05.2023 г.,  в сградата на Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28. В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 8-мия (осмия) ден след датата на първоначалния търг в 11:00 часа на 19.05.2023 г. в сградата на Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, при същите условия.

Лице и телефон за контакт: Рени Тошева – Старши счетоводител на РО – Пловдив – на ДП БСТ; тел. 032/638268, email: r.tosheva@toto.bg.

 

Обявлението е публикувано на интернет страниците на ДП „Български спортен тотализатор“ и на Агенцията за публичните предприятия и контрол.