fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В С. ЖИТНИЦА

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ.

Дата на обявяване: 14.06.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол № БСТ – 1082 от 27.05.2024 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП – 92/12.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-162/28.05.2024 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелна масивна сграда, със застроена площ 49,00 кв. м., построена в УПИ VIII – общ. зеленина, кв. 17, с административен адрес: обл. Пловдив, община Калояново, с. Житница, масивна сграда – тото, със застроена площ 49 кв. м., построена в УПИ VIII – общ. зеленина, кв. 17, по регулационния план, одобрен със Заповед № 277/1979 г., с граници на имота: на североизток – улица; на югоизток – улица; на югозапад – улица, УПИ IX – 359; на северозапад – УПИ VII – битов комбинат, обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 8424/21.12.2013 г. и вписан в служба по вписванията гр. Пловдив, вписан 237 на 09.01.2014 г., № 65, том 1, дв. вх. № 225/14 – „Дар-33“ ООД, с ЕИК 200748106, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, обл. Пловдив, п. к. 4023, ж. к. „Тракия“, бл. 192, вх. Г, ет. 4, ап. 7, представлявано от Благой Живков Ламбрев, при месечна наемна цена за обекта – 250.00 /двеста и петдесет/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП – 162/28.05.2024 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

ГЕОРГИ ТАРЛЕКОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“