fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  С.ЯСЕН,ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Плевен на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 04.11.2022г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол  от 18.08.2022 г.  на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-160/08.06.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-239/23.08.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ тото пункт с площ от 27,5 кв.м., находящ се в с. Ясен, община Плевен – „МАРИО Т-99“ ЕООД, с ЕИК 205132723, със седалище и адрес на управление: обл. Плевен, община Плевен, гр. Плевен, п.к. 5800, ул.Люляк“ № 36, ет.1, ап.2, представлявано от Марио Иванов Теодосиев, при месечна наемна цена за обекта – 170 /сто и седемдесет / лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-239/23.08.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

/положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“