fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  С. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Русе на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 12.01.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 21.11.2022 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-189/06.07.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-327/30.11.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, част от сграда – тото-пункт, със застроена площ 25 кв. м., монолитна, построена в УПИ I кв. 174 по плана на с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, „ДАНИТА 2016“ ЕООД, с ЕИК 203950942, със седалище и адрес на управление: обл. Велико Търново, община Полски Тръмбеш, с. Петко Каравелово, п.к. 5184, ул. “Втора“ 26, представлявано от Николай Георгиев Йорданов, при месечна наемна цена за обекта – 152.60 /сто петдесет и два лева и шестдесет ст./ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП 327/30.11.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“