fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  С. ПАИСИЕВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Русе на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 09.11.2022г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол 18.08.2022 г.  на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-164/08.06.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-243/23.08.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на имот – частна държавна собственост, представляващ обособена част от масивна едноетажна сграда със застроена площ от 28,00 кв.м., равняваща се на 38,36 % идеални части от цялата сграда със ЗП от 73,00 кв.м., находяща се в УПИ XVII-153, в кв.10 по регулационния план на с. Паисиево , ул. „Независимост № 3, общ. Дулово, обл. Силистра – ЕТ „АНИ – НЕВИН МУХСИН“, с ЕИК: 204214822, със седалище и адрес на управление обл. Силистра, общ. Дулово, с. Паисиево, п.к. 7681, ул.“Независимост“ № 148, представлявано от Невин Расим Мухсин, при месечна наемна цена за обекта – 48/четиридесет и осем/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-243/23.08.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

/положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“