fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В С. ОВЧА МОГИЛА

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Велико Търново на ДП БСТ.

Дата на обявяване: 14.06.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол № БСТ – 1074 от 27.05.2024 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП – 97/15.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-168/28.05.2024 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ Сграда – /Тото пункт/- със ЗП от 44 /четиридесет и четири/ кв. м., едноетажна, монолитна, състояща се от приемна, коридор и склад, построена през 1971-1974 г. в УПИ VI, кв. 35а ПУП на с. Овча могила, местонахождение на имота обл. Велико Търново, общ. Свищов, с. Овча могила, кв. 35а, УПИ VI – адм. Сграда на АПК, с граници на имота: изток: улица, запад: улица, север: УПИ V, кв. 35а, юг: улица, обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 4313/13.12.2013 г. и вписан в служба по вписванията гр. Свищов, вписан на 18.12.2013 г., № 75, том XIV, рег. № 5131, – „Дани Марк 2016“ ООД, с ЕИК 203988989 , със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, обл. Плевен, п. к. 5800, ул. „Дрин“ № 10, ет. 2, ап. 7, представлявано от Даниела Цокева Савова, при месечна наемна цена за обекта – 100.00 /сто/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП – 168/28.05.2024 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

ГЕОРГИ ТАРЛЕКОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“