fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  С. ХАДЖИДИМИТРОВО

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис –Велико Търново на ДП БСТ.

Дата на обявяване: 14.06.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол № БСТ – 1081/27.05.2024 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-88/12.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-156/28.05.2024 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост представляващ част от сграда – тото пункт, със застроена площ от 18 кв.м., едноетажна, масивна, построена 1975 г. в УПИ I, кв. 114 по плана на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов, местонахождение на имота: с. Хаджидимитрово, общ. Свищов, УПИ I, кв. 114, граници на имота: УПИ  II- битов комбинат, кв. 114, улица, корекция дере. Актуван с Акт за частна държавна собственост № 4317/14.12.2013 г., вписан в службата по вписванията гр. Свищов – вх. рег. № 5125/17.12.2013 г., акт. № 55, том 5105 – ет ЕТ „ЕДЕЛВАЙС- 2006 ТАНЯ ТОДОРОВА“, при месечна наемна цена за обекта – 40.00 /четиридесет/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП – 156/28.05.2024 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

ГЕОРГИ ТАРЛЕКОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“