fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В С. ГОРНА МИТРОПОЛИЯ

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Плевен на ДП БСТ.

Дата на обявяване: 14.06.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол № БСТ – 1076 от 27.05.2024 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП – 101/19.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-161/28.05.2024 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ тото пункт – самостоятелен обект в сграда с площ 12 /дванадесет/ кв. м., местонахождение на имота обл. Плевен, общ. Долна Митрополия, с. Горна Митрополия, кв. между квартали 17, 2 и 29, с граници на имота: север: квартал 17, изток: квартал 29, юг: квартал 2, обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 7010/08.01.2015 г. и вписан в служба по вписванията гр. Плевен, вписан с вх. рег. № 247/13.01.2015 г., акт № 88, том I, дело № 94/2015 г., – „МЕРТ СТИЛ 2022“ ЕООД, с ЕИК 207833477, със седалище и адрес на управление: с. Ясен, обл. Плевен, п. к. 5850 ул. „Хаджи Димитър“ № 12 , представлявано от Севгюлен Юксел Неджиб, при месечна наемна цена за обекта – 100.00 /сто/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП – 161/28.05.2024 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

ГЕОРГИ ТАРЛЕКОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“