fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. ВЕЛИНГРАД.

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 04.11.2022 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 24.08.2022г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-163/08.06.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-246/25.08.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ сграда за търговия, тото-пункт с идентификатор № 502.6692.1, с площ 76.00 кв.м., брой етажи : 1, разположен в масивна сграда, находяща се на адрес: обл. Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, бул. „Съединение“ № 46 – „АРКОС 47“ ЕООД, с ЕИК 203787694, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, п.к. 4600, ул.“Пионерска“ № 33, представлявано от Йорданка Павлова Пукнева, при месечна наемна цена за обекта – 350 /триста и петдесет/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-246/25.08.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

/положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“