fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. ВЕЛИНГРАД

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис –Пловдив на ДП БСТ.

Дата на обявяване: 30.01.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 25.11.2022 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-193/06.07.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-9/10.01.2023 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ помещение/магазин с площ от 60 кв.м., обособен от общата площ на магазин за промишлени стоки на партерен/първи етаж в блок „Г“, в сградата на Ж.С.К. „Гергана“, построена в УПИ XVII –„За жилищно строителство и магазини  в кв. 1041, имот 6452, с административен адрес: бул. “Хан Аспарух“ № 23, – ЕТ „РОЗМАРИ НИКОЛА ГРЪНЧАРОВ“, с ЕИК 112075225, гр. София, р-н Лозенец, бул. „Джеимс Баучер“, бл. 33, вх. Б, ет.1, ап.1, п.к. 1407, при месечна наемна цена за обекта – 550.00 /петстотин и петдесет/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП – 9/10.01.2023 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“