fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. СТАМБОЛИЙСКИ

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис –Пловдив на ДП БСТ.

Дата на обявяване: 14.06.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол № БСТ – 1078 от 27.05.2024 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП – 94/12.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-164/28.05.2024 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ масивна сграда на един етаж – тото, със застроена площ 52,00 кв. м., находяща се в УПИ – VI – Т.П и търговска дейност, кв. 36 а, целият с площ 217 кв. м., с административен адрес обл. Пловдив, общ. Стамболийски, гр. Стамболийски, масивна сграда, находяща се в УПИ VI – Т.П. и търговска дейност, кв. 36а, ул. „Заводска“, по регулационния план на гр. Стамболийски, одобрен със заповед № 413/18.07.1996 г., последно изменение със заповед № 372/09.12.2004 г., с граници на имота: на север – УПИ III – търговия и стопанска дейност; на изток – УПИ I – озеленяване; на юг – улица; на запад – III – търговия и стопанска дейност, обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 8427/21.12.2013 г. и вписан в служба по вписванията гр. Пловдив, вписан 239 на 09.01.2014 г., № 67, том 1, дв. вх. № 227/14„Братя Неделеви“ ЕООД, с ЕИК 160084452, със седалище и адрес на управление: гр. Стамболийски, обл. Пловдив, п. к. 4210, ул. „Дунав“ № 5, представлявано от Янко Петров Неделев, при месечна наемна цена за обекта – 437.00 /четиристотин тридесет и седем/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП – 164/28.05.2024 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

ГЕОРГИ ТАРЛЕКОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“