fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. СОФИЯ

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – София на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 30.01.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 21.11.2022 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-190/06.07.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-5/06.01.2023 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ магазин № 2, с площ 27,36 кв.м., находящ се на партерния етаж в панелна жилищна сграда, в гр. София, ж.к. Надежда, по АДС бл. № 31/стар/, нов блок 330, вх. В – ЕТ „ТЕРА-2004-АНКА ВЪЛКОВА“, с ЕИК 203950942, със седалище и адрес на управление: гр. София,ж.к. „Надежда-3“, бл. 333, ах. А, ет. 1, ап.1, представлявано от Анка Вълчева, при месечна наемна цена за обекта – 191.00 /сто деветдесет и един/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП – 5/06.01.2023 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“