fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. РАКИТОВО

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис –Пловдив на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 30.01.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 25.11.2022 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-194/06.07.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-1/03.01.2023 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ обособено помещение с площ от 8.50 кв.м. от самостоятелен обект целия с площ от 77 кв.м., находящ се на първи етаж в масивна жилищна сграда с идентификатор 62004.5.480.2.5, изградена в поземлен имот с КИ 62004.5.480, в централната част на гр. Ракитово, с административен адрес: ул. „Иван Клинчаров“ № 66, ет.1, – Веска Димитрова Андонова, при месечна наемна цена за обекта – 70.00 /седемдесет/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП – 1/03.01.2023 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

 

ДП „Български спортен тотализатор“