fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В ГР. ПЛОВДИВ

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ.

Дата на обявяване: 14.06.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол № БСТ – 1079 от 27.05.2024 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП – 90/12.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-159/28.05.2024 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.540.496.1.58, брой нива – 1, площ от 35.71 кв. м., ведно с 0,833 % ид. ч. от общите части на сградата, с административен адрес обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Тракия, ж. к. „Тракия“, бл. 46, вх. Б, ет. 1, обект 58, СОС с идентификатор 56784.540.496.1.58, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.496 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. дир. на АГКК, с граници на имота – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.540.496.1.57, под обект: няма, над обекта: 56784.540.496.1.2, 56784.540.496.1.1; обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 8420 от 21.12.2013 г. и вписан в служба по вписванията гр. Пловдив, вписан 228 на 09.01.2014 г., № 56, том 1, дв. вх. 216, – „БУЛПРИНТ 07“ ООД, с ЕИК 160116537, със седалище и адрес на управление: с. Царацово, обл. Пловдив, п. к. 4204, ул. „Божил Ходжев“ № 1, представлявано от Тодор Стойков  Булкин, при месечна наемна цена за обекта – 1300.00 /хиляда и триста/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП – 159/28.05.2024 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

ГЕОРГИ ТАРЛЕКОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“