fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР.ПАЗАРДЖИК

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 04.11.2022г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол  от 24.08.2022 г.  на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-162/08.06.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-245/25.08.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.339.1.9, ет.1, с площ 109.00 кв.м. с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. “Асен Златаров“ № 14  – „ВМХ“ ООД, с ЕИК 112602154, със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул.“Асен Златарeв“ № 14, представлявано от Митра Драганова Терзиева, при месечна наемна цена за обекта – 300/триста/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-245/25.08.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

/положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“

11. Bundesliga
Неделя, 30.10.2022г., 16.30 ч.

Бетис
Атлетико Мадрид