fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. ПАЗАРДЖИК

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис –Пловдив на ДП БСТ.

Дата на обявяване: 14.06.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол № БСТ – 1080/27.05.2024 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-87/12.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ определя със заповед № ЗАП-157/28.05.2024 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.503.415.1, брой нива – 1, площ от 33 кв. м., с местонахождение на имота: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, сграда с идентификатор 55155.503.415.1, построена в имот с идентификатор 55155.503.415, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик. Aдминистративен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 31. Граници на имота: сгради с идентификатори: 55155.503.414.1; 55155.503.416.1. Имотът е актуван с Акт за частна държавна собственост № 6268/13.12.2013г., вписан в служба по вписванията гр. Пазарджик – вх. рег. 11133/2013г., акт 178, том. 40 – „ВАЛЖОНИ“ ЕООД, при месечна наемна цена за обекта – 250.00 /двеста и петдесет/ / лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП – 157/28.05.2024 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

ГЕОРГИ ТАРЛЕКОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“