fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В ГР. ОПАКА

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Велико Търново на ДП БСТ.

Дата на обявяване: 14.06.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол № БСТ – 1073 от 27.05.2024 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП – 98/15.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-163/28.05.2024 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ част от едноетажна масивна сграда – тото пункт със застроена площ 10 кв. м., построена през 1971 г., местонахождение на имота обл. Търговище, общ. Опака, гр. Опака, УПИ XI – 734 в кв. 39 по плана за застрояване и регулация, одобрен със заповед № РД-09-328/14.12.2010 г. на кмета на община Опака, с граници на имота: съгласно скица изх. № 257/25.11.2013 г. от община Опака, обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 4535/16.01.2014 г. и вписан в служба по вписванията гр. Попово, вписан с № 72, том I, парт. № 73525, дв. вх. № 166/20.01.2014 г., – ЕТ „Юси-81-Юсние Мустафова“, с ЕИК 204510853, със седалище и адрес на управление: гр. Опака, обл. Търговище, п. к. 7840, ул. „Крайбрежна“ № 66, представлявано от Юсние Бехчет Мустафова, при месечна наемна цена за обекта – 46.00 /четиридесет и шест/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП – 163/28.05.2024 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

ГЕОРГИ ТАРЛЕКОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“