fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. КЪРДЖАЛИ

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Стара Загора на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 02.09.2022 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол  от 11.08.2022 г.  на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-131/13.05.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-232/15.08.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 3 години на имот – частна държавна собственост, представляващ обособена част от 18 кв. м. от обект Централен тото пункт – едноетажна масивна сграда с идентификатор 40909.110.4.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед № РД-18-66/18.10.2006 г. на ИД на АК, със застроена площ 70 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 40909.110.4, находящ се в гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 49, „БЮТИМАТИК“ ООД, с ЕИК 201374202, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали п.к. 6600, бул. „Тракия“ № 8, вх. В, ет. 1, ап. 19, представлявано от Русанка Иванова Витанова, при месечна наемна цена за обекта – 420 /четиристотин и двадесет/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-232/15.08.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

 /положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679/

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“