fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Плевен на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 04.11.2022г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 18.08.2022 г.  на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-139/19.05.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-240/23.08.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 3 години на имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект -тото пункт – полумасивна едноетажна сграда с идентификатор 18099.401.809.1 по КК на гр. Гулянци, със застроена площ от 38 кв.м., находящ се в обл.Плевен, град Гулянци, пл. „Свобода“- „ВИ-ДЖИ-22“ ЕООД, с ЕИК 206839484, със седалище и адрес на управление: обл. Плевен, община Гулянци, гр. Гулянци, п.к. 5960, ул.“Марица“ № 12, представлявано от Величка Димитрова Божилова, при месечна наемна цена за обекта – 220 /двеста и двадесет/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-240/23.08.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

/положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“