fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. ДОБРИЧ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Варна на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 04.11.2022 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 24.08.2022 г.  на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-146/19.05.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-247/25.08.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект „склад“ със ЗП от 41.39 кв.м., с  идентификатор 72624.622.1090.1.11, находящ се в разширения център на гр. Добрич, в масивна жилищна сграда № 1, с административен адрес – ул. „ Цар Петър “ № 2, ет.-1 – „АЛТЕА“ ЕООД, ЕИК: 124672064, със седалище и адрес на управление: обл.Добрич, община Добрич, п.к. 9300, ул.“Цар Петър“ № 2, вх. Г, ап.1, представлявано от Веселина Златева Габровска, при месечна наемна цена за обекта – 380 /триста и осемдесет / лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-247/25.08.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

/положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“