fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. БЛАГОЕВГРАД

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Благоевград на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 04.11.2022 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 24.08.2022 г.  на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-161/08.06.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-248/25.08.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 5 години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с  идентификатор 04279.616.1.1.12, с площ от 29.86 кв.м., находящ се в гр. Благоевград, бул. „Васил Левски“ № 3, ет. 1, по КК на КР на гр. Благоевград – „ТАНДЕМ ГРУП 2022“ ООД, ЕИК: 206903410, със седалище и адрес на управление: обл. Благоевград, община Благоевград, с. Рилци, п.к. 2710, ул. “Илинден“ № 109, представлявано от Светослав Методиев Стоянов, при месечна наемна цена за обекта – 526.26 /петстотин двадесет и шест лева и двадесет и шест стотинки/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-248/25.08.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

/положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“