fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. БЕРКОВИЦА, ОБЛАСТ МОНТАНА

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Монтана на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 04.11.2022г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол 18.08.2022 г.  на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-141/19.05.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-242/13.08.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 3 години на имот – частна държавна собственост, представляващ помещение с площ от 16.80 кв.м., част от сграда-тото пункт с идентификатор 03928.511.39.4, със застроена площ от 80 кв.м., находяща се в гр.Берковица, бул. „Мрамор“ № 1А, обл. Монтана – Милован Жан Панталеев, при месечна наемна цена за обекта – 133 /сто тридесет и три / лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-242/13.08.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

/положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679/

АНГЕЛ ИВАНОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“