fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Велико Търново на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание  чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ тото пункт масивен с площ 5 кв. м., с административен адрес с. Славяново, общ. Попово, кв. 30, с граници на имота – парк в кв. 30; обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 2267 от 24. 08. 2000 г.,  и вписан вх. рег.  № 94/14.01.2014 г., дв. вх. рег. № 94, обявен със Заповед № ЗАП-126/16.05.2023 г.  на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.