fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Стара Загора на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание  чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ помещение от 10 кв.м., част от сграда – централен тото пункт – ЗП – 70 кв. м., 1 етаж, МК; построена през 1990 г. с административен адрес обл. Стара Загора, гр. Гълъбово, кв. 152, пл. № 567, граници на имота: североизток – им. пл. № 571; изток – улица; юг – улица и им. пл. № 566; обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 801/05.07.2000 г., регистър т. I, стр. 74, досие/РЗ/ 6280 0005, обявен със Заповед № ЗАП-127/16.05.2023 г.  на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.