fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Стара Загора на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание  чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ помещение от 11.985 кв. м., част от търговски обект, находящ се на 1 /първи/ партерен етаж от масивна 9 /девет/ етажна сграда, представляващ: Тото пункт със застроена площ 39.65 /тридесет и девет цяло и шестдесет и пет стотни/ кв. м., заедно със съответните ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, МК постр. 1977 г. с административен адрес обл. Стара Загора, общ. Казанлък, гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 38, кв. 77, УПИ VI за жил. строителство и магазини; граници на имота: Граници на дворното място: север – улица; изток – улица „Старозагорска“; юг – бул. „Княз Александър Батенберг“; запад – улица; обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 8384/29.01.2015 г. и вписан в служба по вписванията гр. Казанлък дв. вх. № 844/04.02.2015 г., н. а. № 106, т. 3, н. д. 523, обявен със Заповед № ЗАП-128/16.05.2023 г.  на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.