fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – София на ДП БСТ

Дата на публикуване: 31.05.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание  чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 38, ал. 4 във връзка с чл. 40, ал. 2 и чл. 31, ал. 3, т. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи от ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол № БСТ-1084/27.05.2024 г. на тръжната комисия назначена със Заповед № ЗАП-89/12.03.2024 г. на Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост представляващ едноетажна масивна сграда, състояща се от две помещения, находяща се в УПИ IV, кв. 44, със застроена площ 45 кв.м. с местонахождение: обл. Перник, общ. Брезник, с. Ноевци, УПИ IV, граници на имота: от север: – улица, от изток – улица, от юг – улица, запад – УПИ III, актуван с Акт за частна държавна собственост № 3785/17.01.2014г., вписан в службата по вписванията гр. Брезник – вх. рег. № 165/28.01.2014г., акт. № 109, том 1, дело 118/2014г., партидна книга том 118 , имотна партида 17318, обявен със Заповед № ЗАП-89/12.03.2024 г.  на Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, поради неподаване на редовни заявления за участие в открития търг.

 

ГЕОРГИ ТАРЛЕКОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“