fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Русе на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява, провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 63427.5.832.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри със застроена площ 20 кв. м., брой надземни етажи: 1, представляваща тото-пункт, построен през 1968г.  Местонахождение на имота обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, ул. „Згориград“ № 70, поземлен имот с идентификатор № 63427.5.832.7 по КККР. Граници на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 63427.5.821, 63427.5.830, 63427.5.831., Сградата е актувана с Акт за частна държавна собственост № 6728/18.11.2019г., вписан в службата по вписванията – вх. рег. № 15415/22.11.2019г., акт. № 79, том 40, дв. вх. рег. 15110, обявен със Заповед № ЗАП-107/21.04.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.