fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание  чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1184.2.98 – за търговска дейност, брой нива – 1, площ от 31.17 кв. м., ведно с 0,669 % ид. ч. от общите части на сградата, с административен адрес обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, бул. „6-ти септември“ № 121, ет. 1, СОС с идентификатор 56784.518.1184.2.98, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.518.1184 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. дир. на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-1434/02.09.2013 г. на Началник на СГКК-Пловдив, с граници на имота – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.518.1184.2.99, под обект: 56784.518.1184.2.99, над обекта: 56784.518.1184.2.142; обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 8418/21.12.2013 г. и вписан в служба по вписванията гр. Пловдив, вписан 230 на 09.01.2014 г., № 58, том 1, дв. вх. 218, обявен със Заповед № ЗАП-114/25.04.2023 г.  на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.