fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание  чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ масивна сграда на един етаж – тото, със застроена площ 52,00 кв. м., находяща се в УПИ – VI – Т.П и търговска дейност, кв. 36 а, целият с площ 217 кв. м., с административен адрес обл. Пловдив, общ. Стамболийски, гр. Стамболийски, масивна сграда, находяща се в УПИ VI – Т.П. и търговска дейност, кв. 36а, ул. „Заводска“, по регулационния план на гр. Стамболийски, одобрен със заповед № 413/18.07.1996 г., последно изменение със заповед № 372/09.12.2004 г., с граници на имота: на север – УПИ III – търговия и стопанска дейност; на изток – УПИ I – озеленяване; на юг – улица; на запад – III – търговия и стопанска дейност, обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 8427/21.12.2013 г. и вписан в служба по вписванията гр. Пловдив, вписан 239 на 09.01.2014 г., № 67, том 1, дв. вх. № 227/14, обявен със Заповед № ЗАП-129/16.05.2023 г.  на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.