fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание  чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.503.415.1, брой нива 1, площ от 33 кв. м., с местонахождение на имота: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, сграда с идентификатор 55155.503.415.1, построена в имот с идентификатор 55155.503.415, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик. Aдминистративен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“ № 31. Граници на имота: сгради с идентификатори: 55155.503.414.1; 55155.503.416.1. Имотът е актуван с Акт за частна държавна собственост № 6268/13.12.2013г., вписан в служба по вписванията гр. Пазарджик – вх. рег. 11133/2013г., акт 178, том. 40, обявен със Заповед № ЗАП-97/12.04.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.