fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в  шестетажна сграда с идентификатор 55155.503.414.1.27, брой нива – 1, площ от 34.00 кв. м., местонахождение на имота: обл. Пaзарджик, общ. Пазарджик, самостоятелен обект с идентификатор 55155.503.414.1.27. Разположен в сграда № 1, построена в имот  с идентификатор 55155.503.414 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик /скица № 11989/05.11.2013г. изд. от СГКК – гр. Пазарджик/.  Административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“  № 5, ет. 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.414.1.1. Имотът е актуван с Акт за частна държавна собственост № 6267/13.12.2013г., вписан в службата по  вписванията гр. Пазарджик – Вх. рег. № 11136, акт 185, том. 40, обявен със Заповед № ЗАП-96/12.04.2023 г.  на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.