fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание  чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в  шестетажна сграда с идентификатор 55155.503.416.1.28, брой нива – 1, площ от 32.00 кв. м., с местонахождение на имота обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, самостоятелен обект с идентификатор 55155.503.416.1.28. Разположен в сграда № 1, построена в имот  с идентификатор 55155.503.416 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик /скица № 11990/05.11.2013г. изд. от СГКК – гр. Пазарджик/.  Административен адрес, гр. Пазарджик, ул. „Константин Величков“  № 3, ет. 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.416.1.5. Имотът е актуван с Акт за частна държавна собственост № 6266/13.12.2013г., вписан в службата по вписванията гр. Пазарджик – Вх. рег. № 11135/2013г., акт 182, том 40, обявен със Заповед № ЗАП-98/12.04.2023 г.  на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.