fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание  чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ самостоятелна масивна сграда, със застроена площ 49,00 кв. м., построена в УПИ VIII – общ. зеленина, кв. 17, с административен адрес: обл. Пловдив, община Калояново, с. Житница, масивна сграда – тото, със застроена площ 49 кв. м., построена в УПИ VIII – общ. зеленина, кв. 17, по регулационния план, одобрен със Заповед № 277/1979 г., с граници на имота: на североизток – улица; на югоизток – улица; на югозапад – улица, УПИ IX – 359; на северозапад – УПИ VII – битов комбинат, обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 8424/21.12.2013 г. и вписан в служба по вписванията гр. Пловдив, вписан 237 на 09.01.2014 г., № 65, том 1, дв. вх. № 225/14, обявен със Заповед № ЗАП-112/25.04.2023 г.  на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.