fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание  чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.519.862.2.57 – за търговска дейност, брой нива – 1, площ от 28,28 кв. м., ведно с 0,305 % ид. ч. от общите части на сградата, с административен адрес обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, бул. „6-ти септември“ № 156, ет. 1, СОС с идентификатор 56784.519.862.2.57, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.519.862 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. дир. на АГКК, с граници на имота- съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.519.862.2.56, под обект: няма, над обекта: 56784.519.862.2.5; обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 8417/21.12.2013 г. и вписан в служба по вписванията гр. Пловдив, вписан 231 на 09.01.2014 г., № 59, том 1, дв. вх. 219, обявен със Заповед № ЗАП-111/25.04.2023 г.  на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.