fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Плевен на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ тото пункт – полумасивна едноетажна сграда със застроена площ от 22 кв.м., с местонахождение на имота обл. Плевен, общ. Гулянци, с. Гиген, УПИ X -511, граници на имота: на северозапад: улица; на североизток: УПИ X-511; на югоизток:  УПИ X -511; на югозапад: УПИ X -511, актуван с Акт за частна държавна собственост № 7029/28.01.2015г., вписан в службата по вписванията гр. Никопол – вх. рег. № 445/30.01.2015г., акт. № 90, том 1, обявен със Заповед № ЗАП-100/12.04.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.