fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Бургас на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 14.07.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 6 във връзка с чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ЗАП-164/03.07.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ сграда с идентификатор: 46663.501.339.2 със застроена площ от 120 кв.м., масивна, на един етаж, разположена в ПИ с идентификатор: 46663.501.339, с местонахождение: обл. Бургас, общ. Малко Търново, гр. Малко Търново, ул. „Янко Карагяуров“, сграда с идентификатор 46663.501.339.2 по одобрената кадастрална карта и кадастрален регистър със Заповед № РД-18-93/19.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК; граници на сградата: свободно стояща в ПИ 46663.501.339.2, актувана с Акт за държавна собственост № 7069/13.12.2013г., вписан в службата по вписванията – 19.12.2013г., том V, № 29, н.д.№ 798, дв. вх. рег № 967, обявен със Заповед № ЗАП-99/12.04.2023 г. на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради отпаднала необходимост.