fbpx

ДП БСТ обявява прекратяването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Благоевград на ДП БСТ

Дата на публикуване: 31.05.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“  на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол № БСТ-1083 от 27.05.2024 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-96/15.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, прекратява провеждането на процедурата за отдаване под наем на недвижим имот-частна държавна собственост, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.610.288.2.3 с площ 25.08 кв. м., брой нива на обекта – 1, самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.610.288; прилежащи части: съответните ид. ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, с административен адрес: обл. Благоевград, общ. Благоевград, гр. Благоевград, бул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 4, ет. 0, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК ИМОТ 04279.610.288.2.3, с граници на имота – на същия етаж: 04279.610.288.2.4, 04279.610.288.2.2; под обекта: няма; над обекта: 04279.610.288.2.9; обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 2954/04.03.2014 г. и вписан в служба по вписванията гр. Благоевград, вписан 815/12.03.2014 г. акт № 128, том III, нот. д. № 500/2014 г., парт. № 7829, обявен със Заповед № ЗАП-96/15.03.2024 г.  на Изпълнителния директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, поради липсата на редовно подадено ценово предложение.

 

Заповед № ЗАП-160/28.05.2024 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

 положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679

 

 

ГЕОРГИ ТАРЛЕКОВ

 

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“