fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Велико Търново на ДП БСТ, който ще се проведе на  23.07.2024 г.

Дата на публикуване: 19.06.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Докладна записка № ВТ-00-45/15.02.2024 г. и Становище с вх. № ВТ-00-60/27.02.2024 г. на Директор на Регионален офис – Велико Търново на ДП „Български спортен тотализатор, обявява откриването със заповед № ЗАП-132/26.04.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 5 години, на недвижим имот – Обособен обект – тото пункт, състоящ се от магазинно помещение, складово помещение, антре и WC, с обща застроена площ 50.29 кв. м., находящ се в жилищен блок, секция първа, масивен, построен 1989 г. в УПИ I, кв. 75 по плана на гр. Стражица, заедно с 3,94 % ид. части от общите части на сградата, местонахождение на имота обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, ул. „Михаил Друмев“ № 5, УПИ I, кв. 75, с граници на имота: за обекта – тото – пункт: север: ул. „Михаил Друмев“, запад: стълбищна клетка на жилищния блок, обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 4341/27.01.2014 г. и вписан в служба по вписванията гр. Горна Оряховица, вписан на 30.01.2014 г., вх. рег. № 349, акт № 59, том II, имотна партида 56676, който ще се проведе на 23.07.2024 г. от 10:00 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28,  при следните условия:

 

1.      Първоначална наемна цена – 90  /деветдесет/ лева месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

2.      Начин на плащане на месечния наем – по банков път;

3.      Предназначение на обекта – стопанска дейност/за продажба/производство  на стоки, за заведение, за административни услуги-офис, за складова дейност/;

4.      Депозит за участие в търга 45 /четиридесет и пет/ лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

5.      Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 22.07.2024 г. на адрес гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ 13, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу  представяне на документ за платена документация.

6.      Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 22.07.2024 г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Велико Търново на ДП БСТ.

7.      Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в отдел „Административно – техническо обслужване“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 22.07.2024 г.

8.      Лице за контакт по настоящата процедура: Елка Димитрова – Старши счетоводител на Регионален офис – Велико Търново на ДП БСТ, телефон: 0885 604 386.