fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Велико Търново на ДП БСТ, който ще се проведе на  21.05.2024 г.

Дата на публикуване: 19.04.2024 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Докладна записка № ВТ-00-44/15.02.2024 г. на Директор на Регионален офис – Велико Търново на ДП „Български спортен тотализатор, обявява откриването със заповед № ЗАП-98/15.03.2024 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 5 години, на недвижим имот – част от едноетажна масивна сграда – тото пункт със застроена площ 10 кв. м., построена през 1971 г., местонахождение на имота обл. Търговище, общ. Опака, гр. Опака, УПИ XI – 734 в кв. 39 по плана за застрояване и регулация, одобрен със заповед № РД-09-328/14.12.2010 г. на кмета на община Опака, с граници на имота: съгласно скица изх. № 257/25.11.2013 г. от община Опака, обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 4535/16.01.2014 г. и вписан в служба по вписванията гр. Попово, вписан с № 72, том I, парт. № 73525, дв. вх. № 166/20.01.2014 г., който ще се проведе на 21.05.2024 г. от 14:30 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28,  при следните условия:

 

1.      Първоначална наемна цена – 46  /четиридесет и шест/ лева месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

2.      Начин на плащане на месечния наем – по банков път;

3.      Предназначение на обекта – стопанска дейност/за продажба/производство  на стоки, за заведение, за административни услуги-офис, за складова дейност/;

4.      Депозит за участие в търга 23 /двадесет и три/ лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

5.      Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 20.05.2024 г. на адрес гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота“ 13, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу  представяне на документ за платена документация.

6.      Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 20.05.2024 г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Велико Търново на ДП БСТ.

7.      Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в отдел „Административно – техническо обслужване“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 20.05.2024 г.

8.      Лице за контакт по настоящата процедура: Елка Димитрова Старши счетоводител на Регионален офис – Велико Търново на ДП БСТ, телефон: 0885 604 386.