fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Стара Загора на ДП БСТ, който ще се проведе на  20.07.2023 г.

Дата на публикуване: 19.06.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Докладна записка № СЗ-00-4/20.01.2023 г. на Директор на Регионален офис – Стара Загора на ДП „Български спортен тотализатор, обявява откриването със заповед № ЗАП-127/16.05.2023 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 3 години, на недвижим имот  – представляващ помещение от 10 кв.м., част от сграда – централен тото пункт – ЗП – 70 кв. м., 1 етаж, МК; построена през 1990 г. с административен адрес обл. Стара Загора, гр. Гълъбово, кв. 152, пл. № 567, граници на имота: североизток – им. пл. № 571; изток – улица; юг – улица и им. пл. № 566; обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 801/05.07.2000 г., регистър т. I, стр. 74, досие/РЗ/ 6280 0005, който ще се проведе на 20.07.2023 г. от 10:30 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28,  при следните условия:


1.      Първоначална наемна цена – 84 /осемдесет и четири/ лева/месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

2.      Начин на плащане на месечния наем – по банков път;

3.      Предназначение на обекта – стопанска дейност/за продажба/производство  на стоки, за заведение, за административни услуги-офис, за складова дейност/;

4.      Депозит за участие в търга  – 42 /четиридесет и два/ лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

5.      Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 19.07.2023 г. на адрес гр. Стара Загора,  ул. „Армейска“ 5-А, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу  представяне на документ за платена документация.

6.      Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 19.07.2023 г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Стара Загора на ДП БСТ.

7.      Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в дирекция „Администрация, Обществени поръчки и Управление на човешки ресурси“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 19.07.2023 г.

8.      Лице за контакт по настоящата процедура: Марияна Желева оперативен счетоводител на Регионален офис – Стара Загора на ДП БСТ, телефон: 042/632198