fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Стара Загора на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 02.09.2022 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 11.08.2022 г. на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-133/13.05.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-231/15.08.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 3 години на имот – частна държавна собственост, представляващ Тото пункт с площ 33 кв. м., находящ се в кв. 42, гр. Гурково, област Стара Загора, „МИХАИЛ ЧАКЪРОВ“ ЕООД, с ЕИК 205959609 , със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, община Гурково, гр. Гурково п.к.6199, ул. „Латинка“ № 9, представлявано от Михаил Любенов Чакъров, при месечна наемна цена за обекта – 130 /сто и тридесет/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-231/15.08.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

/положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679/

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“