fbpx

ДП БСТ ОБЯВЯВА СПЕЧЕЛИЛИЯ УЧАСТНИК ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЪРГ В  ГР. МОМЧИЛГРАД, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ

ДП БСТ обявява спечелилия участник от проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се на територията на Регионален офис – Стара Загора на ДП БСТ.

Дата на публикуване: 02.09.2022 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 3 във връзка с чл. 13, ал. 6, чл. 55 и чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 43, ал. 1 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в ДП „Български спортен тотализатор“ и Протокол от 11.08.2022 г.  на тръжната комисия, назначена със Заповед № ЗАП-130/13.05.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“, определя със заповед № ЗАП-229/15.08.2022 г. за спечелил проведения търг с тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 3 години на имот – частна държавна собственост, представляващ обособена част с площ 8 кв.м. от Тото пункт – едноетажна масивна сграда със застроена площ 51,20 кв.м. с пл. сн. № 823, кв. 16а по ПУП на гр. Момчилград, одобрен със Заповед № 367/12.12.1988 г., изменен със Заповед № 255/02.08.2007 г., състояща се от салон и склад, построена през 1964 г., находяща се в гр. Момчилград, ул. „Гюмюрджинска“ № 27, „ДЕНИЗ КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 202251334, със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград п.к. 6800, ул. „Маказа“ № 11, вх. Б, ап. 30, представлявано от Кемал Мюмюн Мустафа, при месечна наемна цена за обекта – 75 /седемдесет и пет/ лева, без включен в нея ДДС и начин на плащане на месечния наем – по банкова сметка.

Заповед № ЗАП-229/15.08.2022 г. подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаването й по реда на АПК.

 

/положен подпис, заличен на основание чл. 5 от Регламент (ЕС) 2016/679/

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ

Изпълнителен директор на

ДП „Български спортен тотализатор“