fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – София на ДП БСТ, който ще се проведе на 16.11.2022г.

Дата на публикуване: 14.10.2022 г. 

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Докладна записка № С-00-17/06.06.2022 г. на Директор на Регионален офис – София на ДП „Български спортен тотализатор, обявява откриването със заповед № ЗАП-190/06.07.2022 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 5 години, на недвижим имот – магазин № 2, с площ 27,36 кв.м., находящ се на партерния етаж в панелна жилищна сграда, в гр. София, ЖК Надежда, по АДС бл. № 31/стар/, нов блок 330, вх. В, със самостоятелен вход , който ще се проведе на 16.11.2022 г. от 10:30 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28,  при следните условия:


1. Първоначална наемна цена – 190 /сто и деветдесет/ лева/месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

2. Начин на плащане на месечния наем – по банков път;

3. Предназначение на обекта – стопанска дейност/за продажба/производство  на стоки, за заведение, за административни услуги-офис, за складова дейност/;

4. Депозит за участие в търга  – 95 /деветдесет и пет/ лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

5. Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 14.11.2022 г. на адрес гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу  представяне на документ за платена документация.

6. Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 14.11.2022 г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – София на ДП БСТ.

7. Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в дирекция „Администрация“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 14.11.2022 г.

8. Лице за контакт по настоящата процедура Росица Миланова – Старши счетоводител на Регионален офис – София на ДП БСТ, телефон: 02/8181832