fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – София на ДП БСТ, който ще се проведе на 21.05.2024г.

Дата на обявяване: 19.04.2024 г.

 

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 4 от Вътрешните правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, Решение по т. 3-1 от Протокол № 13/29.02.2024 г. от заседание на УС и Докладна записка № С-00-52/23.01.2024 г. на Директор – РО-София на ДП „Български спортен тотализатор“, обявява откриването със заповед № ЗАП-89/12.03.2024 г., на Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 10 години, на недвижим имот – частна държавна собственост представляващ едноетажна масивна сграда, състояща се от две помещения, находяща се в УПИ IV, кв. 44, със застроена площ 45 кв.м. с местонахождение: обл. Перник, общ. Брезник, с. Ноевци, УПИ IV, граници на имота: от север: – улица, от изток – улица, от юг – улица, запад – УПИ III, актуван с Акт за частна държавна собственост № 3785/17.01.2014г., вписан в службата по вписванията гр. Брезник – вх. рег. № 165/28.01.2014г., акт. № 109, том 1, дело 118/2014г., партидна книга том 118, имотна партида 17318, който ще се проведе на 21.05.2024 г. от 11:00 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, при следните условия:

1.      Първоначална наемна цена – 130.00  /сто и тридесет/ лева месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

2.      Начин на плащане на месечния наем – по банков път;

3.      Предназначение на обекта – стопанска дейност/за продажба/производство  на стоки, за заведение, за административни услуги-офис, за складова дейност/;

4.      Депозит за участие в търга 65.00 /шестдесет и пет/ лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

5.      Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 20.05.2024 г. на адрес гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу  представяне на документ за платена документация.

6.      Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 20.05.2024 г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – София на ДП БСТ.

7.      Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в отдел „Административно – техническо обслужване“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 20.05.2024 г.

8.      Лице за контакт по настоящата процедура Светлана Кортелова – старши счетоводител Регионален офис – София на ДП БСТ, телефон: 02/ 81 81 832.