fbpx

ДП БСТ обявява откриването на търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на недвижим имот, находящ се на територията на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ, който ще се проведе на 14.07.2023 г.

Дата на публикуване: 13.06.2023 г.

Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 13, ал. 2, ал.3 и ал. 6 във връзка с чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 3, ал. 3 от Вътрешни правила за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и движими вещи в Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и Докладна записка № ПД-00-86/11.11.2022 г. на Директор на Регионален офис – Пловдив на ДП „Български спортен тотализатор, обявява откриването със заповед № ЗАП-114/25.04.2023 г. на изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ на търг с тайно наддаване, за предоставяне под наем, за срок от 10 години, на недвижим имот  – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.1184.2.98 – за търговска дейност, брой нива – 1, площ от 31.17 кв. м., ведно с 0,669 % ид. ч. от общите части на сградата, с административен адрес обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, район Централен, бул. „6-ти септември“ № 121, ет. 1, СОС с идентификатор 56784.518.1184.2.98, находящ се в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.518.1184 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. дир. на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-16-1434/02.09.2013 г. на Началник на СГКК-Пловдив, с граници на имота – съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.518.1184.2.99, под обект: 56784.518.1184.2.99, над обекта: 56784.518.1184.2.142; обектът е актуван с акт за частна държавна собственост № 8418/21.12.2013 г. и вписан в служба по вписванията гр. Пловдив, вписан 230 на 09.01.2014 г., № 58, том 1, дв. вх. 218, който ще се проведе на 14.07.2023 г. от 13:00 часа в сградата на ДП „Български спортен тотализатор“, гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ № 28,  при следните условия:

 

1.      Първоначална наемна цена – 300 /триста/ лева/месечно, без включен в нея ДДС, който е дължим. В наемната цена не са включени дължимият данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци за наетия имот и консумативни разходи за електроенергия, топлоенергия, вода, телефон и всички останали такива, свързани с ползването на имота, които са за сметка на наемателя;

2.      Начин на плащане на месечния наем – по банков път;

3.      Предназначение на обекта – стопанска дейност/за продажба/производство  на стоки, за заведение, за административни услуги-офис, за складова дейност/;

4.      Депозит за участие в търга  – 150 /сто и петдесет/ лева, вносим по банков път, на следната банкова сметка IBAN BG67UNCR70001523020502, BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк“ АД, най-късно до изтичане на срока за подаване на заявленията;

5.      Цена на тръжната документация – 30.00 /тридесет/ лв. с ДДС, платими по банков път, по горепосоченатa банкова сметка. Тръжната документация може да бъде закупена и получена в срок до 13.07.2023 г. на адрес гр. Пловдив,  ул. „Абаджийска“ 25, от 9:00 до 17:00 часа всеки работен ден, срещу  представяне на документ за платена документация.

6.      Дати за оглед на обекта /само след закупуване на тръжна документация/ – всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, до 13.07.2023 г., след предварително съгласуване с Директора на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ.

7.      Краен срок за приемане на заявленията за участие заедно с ценови предложения, които се подават в дирекция „АОПУЧР“ при Централно управление на ДП „Български спортен тотализатор“ на адрес – гр. София, ул. “Хайдушко изворче“ № 28, или чрез препоръчана поща, или куриер – до 17.00 часа на 13.07.2023 г.

 

8.      Лице за контакт по настоящата процедура: Рени Тошева Старши счетоводител на Регионален офис – Пловдив на ДП БСТ, телефон: 032/638268